2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์พริกป่นหอม สำหรับผู้บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยบูรพา 
     จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 20 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2562 
     Issue (เล่มที่) 10 
     หน้าที่พิมพ์ 12 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจซื้อพริกป่นหอม รวมถึงศึกษาการตัดสินใจซื้อพริกป่นหอมของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ ในการวิเคราะห์ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลที่ได้นำเอาไปพัฒนาเป็นแนวคิดผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นทำการทดสอบ แนวคิดผลิตภัณฑ์ โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 50 คน จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อ นาน ๆ ซื้อที โดยจะมีระยะเวลาการซื้อมากกว่า 5 เดือนต่อครั้ง และผลิตภัณฑ์ต้องมีความปลอดภัย จาก ข้อมูลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อพริกป่นหอม ผู้วิจัยได้สร้าง แนวคิดผลิตภัณฑ์ 2 แนวคิด คือ แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์พริกป่นหอมในขวดแก้ว และแนวคิด ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผลิตภัณฑ์พริกป่นหอมในถุงฟรอยด์ซิปล็อค ผลการทดสอบพบว่า แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อ ได้แก่ แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ 2 คือ ผลิตภัณฑ์พริกป่นหอมในถุงฟรอยด์ซิปล็อค ซึ่ง สามารถนำเอาผลการศึกษาไปพัฒนาในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้ กับผู้ประกอบการและชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกพริกต่อไป 
ผู้เขียน
605740185-9 นาย ณัฐดนัย ภาษาสุข [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0