2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา : บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 กันยายน 2562 
     ถึง 21 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 838-844 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 2) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จ โดยการเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ และทำการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจและวิเคราะห์การแข่งขัน ผู้ศึกษาจึงได้นำผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยมีการกำหนด แผนกลยุทธ์ระยะสั้น มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จจากยอดขายปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งมียอดขายอยู่ที่ 12,069,598 บาท ให้มียอดขายอยู่ที่ 13,276,558 บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ประกอบด้วย 1.โครงการ "โฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริษัท วรัญญาเรียลเอสเตท จำกัด" 2.โครงการ "ซื้อถึงเป้ารับไปเลย" กลยุทธ์ระยะยาว โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อสร้างและรักษาฐานลูกค้า ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1.โครงการ "กำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้" 2.โครงการ "จัดทำโซนรับรองลูกค้า" และ 3.โครงการ "พัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ พร้อมบริการ" 
ผู้เขียน
605740081-1 นาย วิญญู วิจักษณบุญ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0