2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พฤติกรรมการตัดสินใจและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่มีต่อสถานบริการน้ำมันปตท.ศรีอิสาณเมืองพล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 กันยายน 2562 
     ถึง 21 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 852 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันศรีอิสาณเมืองพล และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดต่อการเข้าใช้บริการสถานีน้ำมันศรีอิสาณเมืองพล ทำการศึกษาโดยการแจกแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมันปตท.ศรีอิสาณเมืองพลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ที่มัธยมศึกษา/ปวช. ประกอบอาชีพรับจ้าง/พนัก งานบริษัท และมีรายได้อยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน ด้านพฤติกรรม พบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีความถี่การเข้าใช้สถานีบริการน้ำมัน 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ มีเหตุผลในการเข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมันปตท.ศรีอิสาณเมืองพลเพราะตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเส้นทางที่จะเดินทางไปอำเภออื่นๆ/ต่างจังหวัด โดยจะมีการเข้าใช้สถานีบริการมากที่สุดในช่วงวันศุกร์ – อาทิตย์ และผู้เข้าใช้บริการส่วนมากเลือกใช้บริการเสริมของสถานีคือเข้าห้องน้ำ และระดับความพึงพอใจของผู้ซื้อต่อส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ทุกปัจจัยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  
ผู้เขียน
605740089-5 นาย ศุภกิตต์ จิรมหาสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0