2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมของไทย Reducing Inequality in Thailand’s Justice System  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารกระบวนการยุติธรรม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานกิจการยุติธรรม Office of Justice Affairs 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวเป็นปัญหาหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดทำโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว โครงการนี้ได้เริ่มทดลองมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2560 นับเป็นเวลาประมาณ 2 ปีผ่านมา แต่ยังไม่มีการแสดงให้เห็นถึงผลของการนำโครงการไปปฏิบัติว่า สามารถลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการปล่อยชั่วคราวได้หรือไม่และอย่างไร เพื่อตอบคำถามดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์การนำโครงการมาปฏิบัติในจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นพื้นที่ในการวิจัย โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก อันได้แก่ ผู้บริหารศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ปฏิบัติงานในศาลจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้ใหญ่บ้านที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภูแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการสรุปเพื่อให้ได้แก่นสาระ โดยผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โครงการสามารถลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการปล่อยชั่วคราวของจำเลยที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างชัดเจน เมื่อวิเคราะห์จากสถานภาพทางสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งวัดจากตัวแปร 4 ตัวอันได้แก่ 1) รายได้ 2) การประกอบอาชีพ 3) การศึกษา และ 4) ความห่างไกลของที่อยู่อาศัยจากตัวเมือง จะไม่พบความแตกต่างกันในโอกาสการเข้าถึงกระบวนการปล่อยชั่วคราว ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า สำนักงานศาลยุติธรรมควรสนับสนุนโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมให้มีการดำเนินต่อไป เนื่องจากโครงการนี้สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ แต่ในอนาคต จะต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อจุดมุ่งหมายของการนำโครงการไปปฏิบัติ เพื่อให้สามารถให้บริการทางด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 
     คำสำคัญ กระบวนการยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้ำ การปล่อยชั่วคราว 
ผู้เขียน
615280056-2 นาย ปรเมศวร์ วงศ์พระลับ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0