2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Differences in physical performance among levels of body mass index in the community dwelling elderly 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal on Disability and Human Development  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Official journal of the the National Institute of Child Health and Human Development in Israel 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The purpose of this study was to compare physical performance among body mass index (BMI) groups in the community-dwelling elderly. A total of 204 elderly males and females, aged at least 65 years old were enrolled in the study. The subjects were divided into three groups, including those with normal weight (BMI = 18.5–22.9 kg/m2), overweight (BMI = 23.0–27.4 kg/m2), and obesity (BMI ≥ 27.5 kg/m2). Then, their physical performance was assessed using five functional tests, including the 10MWT, TUG, FTSST, 6MWT and CSR. After adjustment for confounding factors (i.e., gender, age, history of falls, and underlying diseases), only the 6MWT reported a statistically significant difference among the groups (p < 0.001). The obese elderly had a tendency to have decreased physical performance, especially regarding functional endurance, when compared with the normal weight and overweight individuals. Furthermore, they were also reported to have many medical problems. 
     คำสำคัญ Functional ability, body mass index, older adults 
ผู้เขียน
595090013-6 น.ส. เพียงดาว อาจชัยธร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0