2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการไหลของข้อมูลสารสนเทศภายใต้ห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันและยางแผ่นรมควันอัดก้อน: กรณีศึกษา สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 1-11 
     บทคัดย่อ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการไหลของข้อมูลสารสนเทศตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำภายใต้ห่วงโซ่อุปทานมีความสำคัญต่อการวางแผนในกระบวนการผลิต การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบของข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการไหลของข้อมูลสารสนเทศภายใต้ห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันและยางแผ่นรมควันอัดก้อน โดยเก็บและรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากตัวแทนกลุ่มสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 20 สถาบัน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม ATLAS.ti เวอร์ชั่น 7.5.18 เพื่อหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของข้อมูลสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่าในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน มี 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมรับน้ำยางสด กิจกรรมตรวจวัดค่า DRC รวม กิจกรรมทำแผ่นยาง กิจกรรมรีดยาง กิจกรรมรมควันยาง กิจกรรมคัดแยกพร้อมตรวจสอบคุณภาพยาง และกิจกรรมจัดเก็บยางแผ่นรมควัน ส่วนยางแผ่นรมควันอัดก้อน มี 5 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมรับซื้อยางแผ่นรมควัน กิจกรรมคัดแยกพร้อมตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นรมควัน กิจกรรมอัดก้อนยางแผ่นรมควัน กิจกรรมทาแป้งยางแผ่นรมควันอัดก้อน และกิจกรรมจัดเก็บยางแผ่นรมควันอัดก้อน โดยในแต่ละกิจกรรมมีองค์ประกอบความสัมพันธ์ของข้อมูลสารสนเทศที่เหมือนกัน ประกอบด้วย ผู้ส่งข้อมูล ผู้รับข้อมูล การนำเข้า มาตรฐานและตัวควบคุม กิจกรรม และผลลัพธ์ โดยองค์ประกอบดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและส่งผลต่อกิจกรรมการผลิต ซึ่งสามารถนำไปใช้วางแผนการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตยางแผ่นรมควันและยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
     คำสำคัญ องค์ประกอบในการไหลของข้อมูลสารสนเทศ ห่วงโซ่อุปทาน  
ผู้เขียน
605740155-8 นาย พจน์ เดชเกิด [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0