2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605740155-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พจน์ เดชเกิด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. POJ DECHKERD
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลของข้อมูลสารสนเทสภายใต้ห่งโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตยางแผ่นรวมควันและยางแผ่นรมควันอัดก้อน กรณีศึกษาสถาบันเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางแผ่นรวมควันในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Efficiency Improvement of Information flow Under Supply Chain in Producdtion Process of Rubber Smoked Sheets and Rubber Smoked Sheets Bale: A case Study of Agriculturist Institute Good Manufacturing Practice Certified for the Production o Rubber Somked Sheets in Southern Region of Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 22 เมษายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 2 ตุลาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 179/2561 ลว. 25 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการไหลของข้อมูลสารสนเทศภายใต้ห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันและยางแผ่นรมควันอัดก้อน: กรณีศึกษา สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 กันยายน 2562 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 1-11  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ