2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Delveloment of Entreprneurial Leadership Indicators for Private Educational Administrators 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Turkish Online Journal of Educational Technology 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER ((ERIC)) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Sakarya University 
     ISBN/ISSN 2146-7242 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่
     เดือน ์์์November 2018
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 380-384 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Entreprneurial Leadership 
ผู้เขียน
587050003-6 นาย วันนิวัติ สมบูรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0