2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587050003-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วันนิวัติ สมบูรณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WANNIWAT SOMBOON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 112/2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบผู้ประกอบการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF ENTREPENUERIAL LEADERSHIP INDICATORS FOR PRIVATE EDUCATIONAL ADMINISTRATORS 
รายละเอียด ป.เอก ภาคปกติ สาขา การบริหารการศึกษา (2.1) 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 กันยายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.563/2560 ลว. 28 สิงหาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 กันยายน 2560 ผ่าน "S " เมื่อ ต้น 2560 ลว. 11 ก.ย. 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มกราคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.074/2561 ลว.31 ม.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 2 มีนาคม 2561 turnitin 34%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.618/2562 ลว. 6 ก.ย. 2562
F แจ้งผลสอบ 12 กันยายน 2562 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 27 กันยายน 2562 เสนอ กก.คณะ 15 ต.ค. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประยุทธ ชูสอน คำสั่ง ศศ.บศ. 044/2560 ลว. 20 มกราคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ คำสั่ง ศศ.บศ. 073/2561 ลว. 31 ม.ค. 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Delveloment of Entreprneurial Leadership Indicators for Private Educational Administrators 
ชื่อวารสาร The Turkish Online Journal of Educational Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Sakarya University 
ISBN/ISSN 2146-7242  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 July 2018 
ปีที่ 2018  ฉบับที่
เดือน ์์์November 2018  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 380-384  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ