2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สมรรถนะการพยาบาลครอบครัวของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง FAMILY NURSING COMPETENCY OF STUDENT AT BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING NAKHON LAMPANG 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Health Science(วารสารวิชาการสาธารณสุข) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ สมรรถนะการพยาบาล, การพยาบาลครอบครัว, นักศึกษาพยาบาล 
ผู้เขียน
575060027-1 นาย จักรวาล เรณูรส [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0