2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 575060027-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จักรวาล เรณูรส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHRAKRAWAN RENUROS
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) สมรรถนะด้านการพยาบาลครอบครัวของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Family Nursing Competencies of Student Nurses at Boromarajonani College of Nursing Nakhon Lampang 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 เมษายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 18 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D นศ.ทำเรื่องกรณีพิเศษ
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 296/2559 ลว.28 ก.ย.59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สมรรถนะการพยาบาลครอบครัวของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง FAMILY NURSING COMPETENCY OF STUDENT AT BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING NAKHON LAMPANG 
ชื่อวารสาร Journal of Health Science(วารสารวิชาการสาธารณสุข) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 กันยายน 2562 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ