2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาการแปรสภาพเรซินแข็งของยางนาด้วยวิธีไพโรไลซิสเพื่อการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ตุลาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 “วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
     สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
     จังหวัด/รัฐ สุรินทร์ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2562 
     ถึง 20 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ ฺB231-B239 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้ได้ทำการแปรสภาพเรซินแข็งของยางนาด้วยวิธีไพโรไลซิสสำหรับการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ ในการทดลองได้ออกแบบและสร้างเครื่องปฏิกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ไพโรไลซิส โดยการนำเรซินแข็งของยางนาไปไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 350, 400, 450, 500, 550 และ 600 °C เรซินแข็งถูกเผาไหม้ในสภาวะไร้ออกซิเจนภายในเตาปฏิกรณ์แล้วแตกตัวกลายเป็นแก๊สไหลไปที่ชุดควบแน่นเพื่อควบแน่นกลายเป็นน้ำมันไพโรไสซิส ผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิที่หมาะสมของการไพโรไลซิส คือ 500 °C ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันไพโรไลซิสในปริมาณสูงสุด 78.65 %wt แก๊ส 17.11 %wt และเป็นของแข็ง (ถ่านชาร์) 4.24 %wt น้ำมันไพโรไลซิสนำไปกลั่นได้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ 40 %wt พลังงานจำเพาะของกระบวนการผลิต 7.9 kWh/kg จากการวิเคราะห์สมบัติและคุณภาพของน้ำมันชีวภาพในเบื้องต้นมีความเป็นไปได้ในการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ ทั้งนี้ยังต้องมีการปรับปรุงสมบัติของน้ำมันบางประการ 
ผู้เขียน
605040001-4 นาย โชคชัย ซุยอุ้ย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
605040055-1 น.ส. ผกามาศ น้อยสุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
567040044-6 นาย กฤษฎางค์ เสนาวงษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0