2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567040044-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กฤษฎางค์ เสนาวงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KRITSADANG SENAWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 79/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ   รอตีพิมพ์(ขยายเวลาหลักสูตร)      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันยางนาโดยวิธีการเติมไฮโดรเจน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) QUALITY IMPROVEMENT OF YANG-NA BIOFUEL BY HYDROGENATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 มกราคม 2559 คำสั่งคณะที่ 1148/2558 ลว. 18 ธันวาคม 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 มกราคม 2559 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 21 มกราคม 2559 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 กรกฎาคม 2561 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 512/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 ตุลาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย คำสั่งคณะฯ ที่ 1010/2557 ลว. 13 พ.ย. 2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. สมพร เกษแก้ว คำสั่งคณะฯ ที่ 1010/2557 ลว. 13 พ.ย. 2557
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Production of gasoline-like-fuel and diesel-like-fuel from hard-resin of Yang (Dipterocarpus alatus) using a fast pyrolysis process 
ชื่อวารสาร Energy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร United Kingdom, Elsevier Ltd. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 August 2019 
ปีที่ 187  ฉบับที่  
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า number 115967  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาการแปรสภาพเรซินแข็งของยางนาด้วยวิธีไพโรไลซิสเพื่อการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ตุลาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 “วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ  จังหวัด/รัฐ สุรินทร์ 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ ฺB231-B239  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper