2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Performance and emission characteristics of a single-cylinder diesel engine fueled with Yang (Dipterocarpus alatus) oil 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 มิถุนายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Scientific & Industrial Research 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร National Institute of Science Communication and Information Resources (NISCAIR) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 79 
     ฉบับที่
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Yang oil, Diesel engine, Engine performance, Exhaust gas emission 
ผู้เขียน
567040044-6 นาย กฤษฎางค์ เสนาวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0