2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความหนืดของน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันยางนา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์ม และเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ระดับชาติ ครั้งที่ 6 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 29 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 251-259 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
567040044-6 นาย กฤษฎางค์ เสนาวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0