2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาผลของก๊าซไฮโดรเจนต่อความหนืดของน้ำมันยางนา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี 
     จังหวัด/รัฐ จังหวัดชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 26 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 98-105 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
567040044-6 นาย กฤษฎางค์ เสนาวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0