2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Optimization of performance and exhaust emissions of single-cylinder diesel engines fueled by blending diesel-like fuel from Yang-hard resin with waste cooking oil biodiesel via response surface methodology 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กรกฎาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Fuel 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร United States 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 304 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 121434 
     บทคัดย่อ The objective of this research was to examine the optimization of performance and exhaust emission of a single-cylinder diesel engine in terms of blending diesel-like fuel (DLF) with waste cooking oil biodiesel (WCOB) and engine speed. This is the first study on the use of pyrolytic oil from Yang hard resin (HY) to investigate the performance of diesel engines. Different mixing ratios of WCOB in diesel-like fuel (DLF) from HY (6–34% Vol) and engine speed (1034–2166 rpm) were used as input factors in the response surface methodology (RSM) model. The experiment was designed using an RSM model with a rotatable central composite design (RCCD). All models obtained from engine performance and emission variables were statistically significant at a 95% level. The interactive results were presented between variables and responses. The DLF-WCOB blends showed a positive impact on both engine performance and exhaust emissions. The desirability approach-based RSM was used to predict the optimal conditions of engine operation whose parameters were predicted to be 23% waste cooking oil biodiesel and 1700 rpm engine speed. The results of brake torque, brake power, BSFC, BTE, CO, CO2, and NOX at optimal parameters were 28.4 Nm, 5.0 kW, 253 g/kWh, 32.99%, 0.48%, 12.53% and 133.4 ppm, respectively. RSM was powerful enough to predict the intended response parameters of this study. The DLF-WCOB (~20%) blend can be used as an alternative diesel engine fuel. 
     คำสำคัญ Optimization of performance and exhaust emissionDiesel enginesDiesel-like fuelWaste cooking oil biodieselYang hard resinResponse surface methodology 
ผู้เขียน
637040017-6 นาย โชคชัย ซุยอุ้ย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567040044-6 นาย กฤษฎางค์ เสนาวงษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
465040026-4 นาย เขมวัตร อินทรวิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0