2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of volume and time process with hydrogen adding on viscosity of Yang oil 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Materials Science and Applied Energy 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (ASEAN Citation Index (ACI)) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon 47000, Thailand 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน September – December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Yang-Na, Yang oil, Viscosity, Hydrogen 
ผู้เขียน
567040044-6 นาย กฤษฎางค์ เสนาวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0