2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2725   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. สมพร เกษแก้ว  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Somporn Katekaew 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615020089-7  น.ส. พัชรินธร พิมพ์ศรี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 760/2562 ลว 13 กันยายน 2562  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Production of gasoline-like-fuel and diesel-like-fuel from hard-resin of Yang (Dipterocarpus alatus) using a fast pyrolysis process 
ชื่อวารสาร Energy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร United Kingdom, Elsevier Ltd. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 August 2019 
ปีที่ 187  ฉบับที่  
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า number 115967  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณลักษณะและคุณสมบัติบางประการของไบโอแก๊สโซลีนและไบโอดีเซลจากไพโรไลซิสเรซินแข็งของยางนา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา   จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 132-138  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาการแปรสภาพเรซินแข็งของยางนาด้วยวิธีไพโรไลซิสเพื่อการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ตุลาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 “วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ  จังหวัด/รัฐ สุรินทร์ 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ ฺB231-B239  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper