2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Production of gasoline-like-fuel and diesel-like-fuel from hard-resin of Yang (Dipterocarpus alatus) using a fast pyrolysis process 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Energy 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร United Kingdom, Elsevier Ltd. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 187 
     ฉบับที่  
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า number 115967 
     บทคัดย่อ Production of gasoline-like-fuel and diesel-like-fuel from Yang (Dipterocarpus alatus) hard resin (HY) was studied for use as a fuel for engines using a fast pyrolysis process. HY was pyrolyzed in a semi-continuous reactor at pyrolysis temperatures of 450 °C, 500 °C, 550 °C and 600 °C. For each pyrolysis temperature, height of the reflux condenser (RC) was changed between 0 m (non-reflux condenser, NRC) and 1 m. Bio-oil products from each pyrolysis condition were distilled into light fuel and heavy fuel to find the optimal fuel production conditions. Fuel obtained from the optimal conditions as pyrolysis temperature 500 °C and a 1 m RC was measured for density, viscosity, heat value, distillation and corrosion compared to commercial fuels. Under these conditions, HY 100 wt% produced 55.22 wt% of fuel, separated into 17.81 wt% light fuel and 37.41 wt% heavy fuel with total specific energy consumption 6.78 kWh/kg. Using RC increased the amount of distilled products. Characteristics of heavy and light fuels were similar to standard fuels as DLF (diesel-like-fuel) and GLF (gasoline-like-fuel) respectively. 
     คำสำคัญ Gasoline-like-fuel, Diesel-like-fuel, Fast pyrolysis, Dipterocarpus alatus, Resin 
ผู้เขียน
605040001-4 นาย โชคชัย ซุยอุ้ย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
567040044-6 นาย กฤษฎางค์ เสนาวงษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0