2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พื้นนุ่มส่งผลต่อลักษณะการเดินในผู้ป่ วยบาดเจ็บไขสันหลังทเี่ ดินได้ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Graduate Research Conference 2017  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 ตุลาคม 2562 
     ถึง 8 ตุลาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2560 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 19-26 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้เปรียบเทียบลักษณะการเดินของอาสาสมัครบาดเจ็บไขสันหลังที่สามารถเดินได้ขณะเดินบนพื้นเรียบแข็ง พื้นนุ่มความหนา 1 นิ้ว และความหนา 3 นิ้ว อาสาสมัครได้รับการประเมินความสามารถด้านการเดินเกี่ยวกับระยะทางและระยะเวลาขณะเดินบนพื้นแต่ละแบบผลการศึกษาพบว่าเมื่อเดินบนแข็ง อาสาสมัครมีความเร็วเฉลี่ยประมาณ0.67 เมตร/วินาที และอาสาสมัครเดินช้าลงเมื่อเดินบนพื้นนุ่ม โดยพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของความเร็วในการเดินและความถี่ในการก้าวขาระหว่างพื้นเรียบแข็งและพื้นนุ่มหนา 3 นิ้ว (p<0.005) แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของความยาวรอบการเดินและความสมมาตรในการก้าวขา ผลการศึกษานี้ช่วยให้ทราบผลของพื้นนุ่มต่อการท้าทายความสามารถด้านการเดินของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้พื้นนุ่มต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการฟื้นฟูความสามารถด้านการเดินของผู้ป่วยกลุ่มนี้ 
ผู้เขียน
577090013-8 น.ส. ดลยา พรหมแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567090015-3 น.ส. วิไลรัตน์ แสนสุข
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0