2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567090015-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วิไลรัตน์ แสนสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WILAIRAT SAENSOOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 113/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การให้ข้อมูลป้อนกลับขณะลุกขึ้นยืนในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่สามารถเดินได้ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE PROVISION OF EXTERNAL FEEDBACK DURING SIT-TO-STAND IN AMBULATORY PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 กันยายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เลขที่ 347/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การฝึกลุกขึ้นยืนช่วยพัฒนาความสามารถด้านการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังได้ทันที  
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัด 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 ธันวาคม 2560 
ปีที่ 29  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 16-26  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Ability of sit-to-stand with hands reflects neurological and functional impairments in ambulatory individuals with spinal cord injury 
ชื่อวารสาร Spinal Cord 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The international Spinal Cord Society (ISCoS) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 August 2017 
ปีที่ 56  ฉบับที่
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 232-238  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลทันทีของการฝึกลุกขึ้นยืนต่อความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เดินได้  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2560 
ชื่อการประชุม The 1st National Conference on Health Sciences Research and Innovation: Knowledge Transformation towards Thailand 4.0 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 ธันวาคม 2560 ถึง 8 ธันวาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สภาการสาธารณสุขชุมชน และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จังหวัด/รัฐ จังหวัดเชียงราย 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล การนำเสนอด้วยวาจาระดับดีมาก  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลุกขึ้นยืนในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เดินได้: กรณีศึกษาแบบควบคุม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 ถึง 10 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-11  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Lower-limb loading during sit-to-stand obviously related to functional ability in ambulatory patients with spinal cord injury 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม 7th World Congress on Physical Medicine and Rehabilitation 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 พฤษภาคม 2561 ถึง 19 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Conference series 
สถานที่จัดประชุม Hyatt regency  จังหวัด/รัฐ Osaka Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พื้นนุ่มส่งผลต่อลักษณะการเดินในผู้ป่ วยบาดเจ็บไขสันหลังทเี่ ดินได้ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม International Graduate Research Conference 2017  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 ตุลาคม 2562 ถึง 8 ตุลาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 19-26  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ผลทันทีของการฝึกลุกขึ้นยืนต่อความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เดินได้ 
ชื่อรางวัล การนำเสนอด้วยวาจาระดับดีมาก 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  วันที่รับมอบรางวัล 8 ธันวาคม 2560 
สถานที่จัด อาคาร M-square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ประเทศ/รัฐ ไทย