2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่: กรณีเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
     ISBN/ISSN 0859-418x 
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ปัจจุบัน รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการกำหนดให้ท้องถิ่นนำนโยบายของส่วนกลางไปปฏิบัติ จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประสบกับปัญหาต่าง ๆ หลายด้าน และได้เล็งเห็นว่า หากมัวรอคอยให้รัฐบาลกำหนดนโยบายต่าง ๆ ก่อนที่จะแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น อาจเป็นการช้าไป และอาจจะพบว่านโยบายนั้นไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้น จังหวัดขอนแก่นจึงก้าวข้ามอุปสรรคและข้อจำกัดจากการรวมศูนย์อำนาจ โดยการนำแนวคิดการจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance) มาใช้ การดำเนินการตามแนวทางนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า “ขอนแก่นโมเดล” จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้นำโครงการ เอกสารต่าง ๆ และจากการสังเกตุการของผู้วิจัย พบว่า ขอนแก่นโมเดลอิงอยู่บนหลักการของแนวคิดการจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance) ผ่านการสร้างความร่วมมือของ 5 ภาคส่วน อันได้แก่ สถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อ และประชาชน ภายใต้แนวคิด Quintuple Helix model ทั้ง 5 ภาคส่วนนี้ได้ร่วมกันปรึกษาและหาช่องทางในการผลักดันให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาของจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดจากการระดมทรัพยากรและร่วมกันลงทุน โดยการเสริมสร้างและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้โครงการนี้ได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี  
     คำสำคัญ การจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ ขอนแก่นโมเดล ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 
ผู้เขียน
615280050-4 นาย ธนภูมิ นราธิปกร [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0