2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Active Aging: Social Network of Community-Dwelling Thai Elderly 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Journal of Social Sciences Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Academic Research Publishing Group 
     ISBN/ISSN ISSN(e): 2411-9458, ISSN(p): 2413-6670 
     ปีที่
     ฉบับที่ 10 
     เดือน 10
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 1480-1486 
     บทคัดย่อ This study aimed to investigate the relationship between active aging, social network, and community-dwelling Thai elderly in Northeastern of Thailand. A total of 405 Thai elderly, we adopted a systematic random sampling was used for data collection, and conducted in 2018. This study shows that 63.5% were female, mean ± standard deviation (SD) age of study subjects was 68.9 ± 6.7 years. It has made up 66.4% that moderate levels of active aging. Health, participation, and security dimension most subjects had a moderate level at 72.9%, 61.2%, 67.7%. We found that a positive associated with personal factor, household factor, community factor, and social network factor. Our results also suggest that elderly service providers should pay more attention to group interaction, neighboring support, and facilitated in the community.  
     คำสำคัญ Social network; Active aging; Community-dwelling; Thai elderly; Thailand. 
ผู้เขียน
567080004-4 นาง พนารัตน์ ศาสนะสุพินธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0