2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ซอฟต์แวร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 พฤศจิกายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     ISBN/ISSN 2351-0420 
     ปีที่ 31 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการคิดเคราะห์ของนักเรียน ที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ซอฟต์แวร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตรมไพร จำนวน 36 คน ใช้รูปแบบการวิจัยก่อนการ ทดลอง แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณที่ได้จากแบบวัดการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์การคิดวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์ โปรโตคอล สรุปตีความและบรรยายเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 11.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.69 คิดเป็นร้อยละ 80.56 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมดและผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และผลการคิดวิเคราะห์ที่ได้จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มี 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) ความสามารถจำแนก แยกแยะประเภทของซอฟต์แวร์ และสามารถระบุเกณฑ์ได้ (2) ความสามารถในการระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเช่นหาสาเหตุของอาการซอฟต์แวร์ได้ (3) ความสามารถในการจัดหมวดหมู่ซอฟต์แวร์ใช้งานและสามารถระบุเกณฑ์ เช่น ลักษณะการใช้งาน.  
     คำสำคัญ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย, คอนสตรัคติวิสต์, การคิดวิเคราะห์, ซอฟต์แวร์ 
ผู้เขียน
585050058-7 นาย พิชญ์ ภูเขียว [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0