2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 585050058-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พิชญ์ ภูเขียว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PITCH POOKEAW
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ซอฟต์แวร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตรมไพร 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE EFFECT OF CONSTRUCTIVIST THEORY WEB – BASED LEARNING ENVIRONMENT TO ENHANCE ANALYTICAL THINKING ON COMPUTER 48%THE SOFTWARE FOR GRADE 8 TROMPRAI SCHOOL 
รายละเอียด เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 มกราคม 2559 คำสั่ง ศศ.บศ.891/2559 ลว. 30 ธ.ค. 2559
D อนุมัติเค้าโครง 14 กุมภาพันธ์ 2560 turnitin 48%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 มกราคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 005/2561 ลว. 9 ม.ค. 2561
F แจ้งผลสอบ 25 มกราคม 2561 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 4 เมษายน 2561 เสนอ กก.คณะ 23 ธ.ค. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 เมษายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ซอฟต์แวร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ชื่อวารสาร วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN 2351-0420  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 พฤศจิกายน 2562 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ซอฟต์แวร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตรมไพร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 เมษายน 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้: ประสาทวิทยาศาสตร์เชิงปัญญาและเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 1 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 เมษายน 2560 ถึง 4 เมษายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 47-48  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract