2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ซอฟต์แวร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตรมไพร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 เมษายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้: ประสาทวิทยาศาสตร์เชิงปัญญาและเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 1 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 เมษายน 2560 
     ถึง 4 เมษายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 47-48 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎีการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ซอฟต์แวร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตรมไพร การวิจัยเป็นการวิจัยเอกสาร มีขั้นตอนดังนี้1) การศึกษาหลักการทฤษฎี 2) การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง 3) การศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง 4) การสังเคราะห์กรอบทฤษฎีและการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้กรอบการคิดวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 1) การจำแนกแยกแยะ 2) การระบุความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล และ 3) การจัดหมวดหมู่ ผลจากการวิจัย พบว่ากรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตาม แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ซอฟต์แวร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตรมไพร โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้และการคิดวิเคราะห์ ลงสูก่ ารปฏิบัติ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ (1) การกระตุ้น โครงสร้างทางปัญญา (2) การสนับสนุนการปรับสมดุลทางปัญญา (3) การส่งเสริมความรู้และการคิดวิเคราะห์ (4) ช่วยเหลือและ สนับสนุนการสร้างความรู้ ซึ่ง 4 ขั้นตอนนี้สามารถจำแนกองค์ประกอบได้ 6 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่ง เรียนรู้ (3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) ศูนย์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ (5) ศูนย์ร่วมมือกันแก้ปัญหา (6) การโค้ช คำสำคัญ : สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์, การคิดวิเคราะห์ 
ผู้เขียน
585050058-7 นาย พิชญ์ ภูเขียว [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0