2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
     ISBN/ISSN ISSN 0857-9296 
     ปีที่ 30 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 จำนวน 30 คน โดยใช้รูปแบบการวิจัยก่อนการทดลอง แบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบวัดการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งได้จากการที่ได้จากการสัมภาษณ์การคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์โปรโตคอล สรุปตีความและบรรยายเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) มีค่าเท่ากับ14.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 1.28 คิดเป็นร้อยละ 83.33 ซึ่งพบว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมดและผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และผลการคิดวิเคราะห์ที่ได้จากการสัมภาษณ์เรียน พบว่า การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ฯ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) สามารถจำแนกแยกแยะ เช่น สถานะของสารที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และสามารถระบุเกณฑ์ได้ (2) สามารถระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เช่น วิธีการในการแยกสารละลายแต่ละประเภทได้ และ (3) สามารถจัดหมวดหมู่สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถระบุเกณฑ์ เช่น ลักษณะการใช้งาน ประโยชน์ของสาร 
     คำสำคัญ คำสำคัญ: สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย, คอนสตรัคติวิสต์, การคิดวิเคราะห์, สารและสมบัติของสาร 
ผู้เขียน
585050063-4 นาย ศุภกร ยืนยง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0