2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Determining Warehouse Location by Analytic Hierarchy Process A Case Study: Nong Khai Special Economic Development Zone 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Proceedings of International Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2019 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Industrial Engineering 
     สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University Science Park 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 8 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 114-117 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This analysis of appropriate beverage warehouse locations in the Nong Khai Special Economic Development Zone using the Analytic Hierarchy Process was accomplished by considering the main factors of cost, infrastructure, society and environment, and sub factors of warehouse cost, transportation cost, labor cost, main road access, distance to border, public utilities, air pollution, noise pollution, and road impact. It was found that the most appropriate warehouse location is the Naimueang warehouse location, with an average weight of 0.3636. The next best locations were the Phochai and Meechi warehouse locations, with average weights of 0.3215 and 0.3149, respectively. 
ผู้เขียน
597040033-4 นาย เอกวิทย์ พิมพ์ปัจฉิม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0