2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ CO-DIGESTION OF BIOGAS EFFLUENT AND FILTER CAKE FOR METHANE PRODUCTION OPTIMIZATION OF SUBSTRATE PROPORTIONS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 14th Asian Biohydrogen, Biorefinery and Bioprocess Symposium - ABBS 2019 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Hanoi University of Science and Technology (HUST, Viet Nam) 
     สถานที่จัดประชุม The 10 th floor, Conference Hall, Ta Quang Buu Library Building, Hanoi University of Science and Technology 
     จังหวัด/รัฐ Hanoi, Viet Nam 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The aim of this study was to optimize the proportions of biogas effluent from ethanol industry and filter cake from sugar industry to produce methane in batch fermentation. Mixture design with D-optimal was used to design the experiments. Methane production was carried out in 60 mL serum bottle with 35 mL working volume using anaerobic sludge from biogas plant as the inoculum. Results indicated that the optimal proportions of biogas effluent and filter cake for methane production were 30.00 and 30.00 g-volatile solid (VS)/L, respectively, in which the highest methane yield of 175.07 mL-CH4/g-VS was achieved. An increase in the filter cake proportion co-digested with biogas effluent resulting in higher methane production. Co-digestion of biogas effluent with filter cake gave a higher methane content, 63.19%, while a mono-digestion of biogas effluent gave a methane content of 44.69% suggesting an improvement of methane production produce by co-digestion. 
ผู้เขียน
597160003-4 นาย วรพงศ์ วงค์อามาตย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0