2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Socio-demographic Characteristics and Caregiver’s quality of life associated with Suspected developmental delay among early childhood in Northeast of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 ตุลาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications 
     ISBN/ISSN 0976-5506 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน February
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Early childhood, Developmental, Quality of life 
ผู้เขียน
607110020-5 น.ส. สุพัตรา บุญเจียม [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0