2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607110020-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุพัตรา บุญเจียม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPATTRA BOONJEAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทุกภาควิชาร่วมกันสอน  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 20/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) เด็กปฐมวัยคุณภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Smart early childhood in the Northeast region, Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 พฤษภาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 มิถุนายน 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 14 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 เมษายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 182/2562 ลว.1 ก.ค.62 เปลี่ยจาก อ.สุวิทย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. รัชฎา ฉายจิต คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 408/2561 ลว. 9 ต.ค. 61
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Socio-demographic Characteristics and Caregiver’s quality of life associated with Suspected developmental delay among early childhood in Northeast of Thailand 
ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications 
ISBN/ISSN 0976-5506  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 October 2019 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน February  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

ได้รับการจดสิทธิบัตร 1
ชื่อการประดิษฐ์ แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
ประเภท ลิขสิทธิ์  เจ้าของสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่ยื่นคำขอ 19 กรกฎาคม 2562  เลขที่คำขอ 376703 
วันที่ได้รับ 7 ตุลาคม 2562  เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์  รลข.01/ว.42589 

ได้รับการจดสิทธิบัตร 2
ชื่อการประดิษฐ์ แบบประเมินเด็กปฐมวัยคุณภาพ 
ประเภท ลิขสิทธิ์  เจ้าของสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่ยื่นคำขอ 19 กรกฎาคม 2562  เลขที่คำขอ 376704 
วันที่ได้รับ 7 สิงหาคม 2562  เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์  รลข.01/ว.42590