2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4185   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. รัชฎา ฉายจิต  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Rajda Chaichit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมชุมชน  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655130021-2  นาย ฐิติวิชช์ ศิริพันธ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 311/2565 ลว. 24 พ.ย. 2565  
635130018-9  นาย พิเชษฐ สีดาหอม  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 14/2564 ลว. 19 มค. 2564  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637130008-6  น.ส. ปัญจรีย์ พานพิทักษ์กุล  คณะทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 161/2564 ลว. 2 ส.ค. 2564  
645130003-3  น.ส. ปานชนก ไกยสวน  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตกรรมจัดฟัน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 335/2565 ลว 28/12/2565  
645130002-5  น.ส. ปัญจรีย์ พานพิทักษ์กุล  คณะทันตแพทยศาสตร์  ทันตกรรมจัดฟัน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 225/2565 ลว 15/9/2565  
627130001-9  น.ส. กมลชนก ตั้งวานิชกพงษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 65/2565 ลว. 4 เม.ย. 2565  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Reliability and validity of the thai version of rapid estimate of adult literacy in dentistry 
ชื่อวารสาร Journal of International Oral Health 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medknow Publications and Media Pvt. Ltd 
ISBN/ISSN 0976-7428  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 April 2019 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน May-June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 132-6  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Socio-demographic Characteristics and Caregiver’s quality of life associated with Suspected developmental delay among early childhood in Northeast of Thailand 
ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications 
ISBN/ISSN 0976-5506  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 October 2019 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน February  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเด็กที่มีวิกลภาพแห่งฟันในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มีนาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 มีนาคม 2561 ถึง 9 มีนาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 720-729  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Oral Health Knowledge and Behaviors associated with Tooth Loss among Adult with Type 2 Diabetes Mellitus  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม 10th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries.  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2561 ถึง 3 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kunming Medical University  
สถานที่จัดประชุม Kunming Medical University   จังหวัด/รัฐ Kunming, China 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 62  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Micro-Shear Bond Strength on different Surface Treatments of Componeer Brilliant. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม The 65th Annual Meeting of Japanese Association for Dental Research/JADR 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 พฤศจิกายน 2560 ถึง 19 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Japanese Association for Dental Research 
สถานที่จัดประชุม School of Dentistry, SHOWA UNIVERSITY  จังหวัด/รัฐ Tokyo 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 126  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ค่าความทนแรงเฉือนระดับจุลภาคของการเตรียมพื้นผิวคอมโพเนียร์บริลเลียนท์ด้วยวิธีต่างๆ (Micro-Shear Bond Strength of Componeer Brilliant in Different Surface Treatments.) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 ตุลาคม 2560 ถึง 20 ตุลาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม U-PLACE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 434-442  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินการเคลื่อนผิดตำแหน่งของคอนดายล์ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าและขากรรไกร ภายหลังการผ่าตัดสองขากรรไกร เพื่อแก้ไขความผิดปกติของโครงสร้างขากรรไกรประเภทที่ 3 โดยใช้ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ลำรังสีรูปกรวยสามมิติ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2567 
ชื่อการประชุม 27th National Graduate Conference (1/2024) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2567 ถึง 16 มีนาคม 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, วิทยาลัยทองสุข, บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด 
สถานที่จัดประชุม Buriram Rajabhat University, Thailand  จังหวัด/รัฐ Buriram 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 29  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Professor Dr.Kittisak Jermsittiparsert 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการเกิดผนังกั้นโพรงจมูกคดต่อความหนาผนังเยื่อเมือกภายในไซนัสโหนกแก้มในผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2567 
ชื่อการประชุม 27th National Graduate Conference (1/2024) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2567 ถึง 16 มีนาคม 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, วิทยาลัยทองสุข, บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จังหวัด/รัฐ บุรีรัมย์ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 32  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Professor Dr.Kittisak Jermsittiparsert 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper