2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Micro-Shear Bond Strength on different Surface Treatments of Componeer Brilliant. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 65th Annual Meeting of Japanese Association for Dental Research/JADR 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Japanese Association for Dental Research 
     สถานที่จัดประชุม School of Dentistry, SHOWA UNIVERSITY 
     จังหวัด/รัฐ Tokyo 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 19 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 126 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Objectives: To compare micro-shear bond strength of resin composite to componeer billiant which was treated with different surface treatment methods and morphology analysis with SEM. Methods: 90 Componeer brilliant divided into 6 groups, 15 specimens each along surface treatment methods ; No surface treatment (control), Phosphoric acid, Diamond bur, Sandblast, Diamond bur-Phosphoric acid, SandblastPhosphoric acid. All specimens were bonded to composite resin. After polymerization, the specimens were aged by thermocycling machine for 500 cycles and fractured by universal testing machine in micro-shear mode. The fracture mode of all specimens were examined stereomicroscope. Additional surface treatment of Componeer brilliant were analyzed morphologic with SEM. Results: Componeer brilliant was treated with Sandblast-Phosphoric acid had the maximum bond strength (19.91±2.52 MPa) and significantly different when compared to control group (p-value <0.001) followed by Diamond bur-Phosphoric acid, Sandblast, Diamond bur and Phosphoric acid in decreasing order. Control group showed the minimum bond strength (14.82±1.59 MPa). Adhesive failure from fracture analysis showed the maximum 53.33%. SEM evaluation showed irregularities for Diamond bur, Sandblast and combination with Phosphoric acid. Conclusions: Sandblast-Phosphoric acid can be a good alternative for surface treatment in Componeer Brilliant as compared to other surface treatment.  
ผู้เขียน
585130007-9 นาย ปริญญา ทานะเวช [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 10