2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585130007-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปริญญา ทานะเวช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PARINYA TANAWET
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการเตรียมพื้นผิวต่อค่าความทนแรงเฉือนระดับจุลภาคของคอมโพเนียร์บริลเลียนท์และเรซินคอมโพสิต 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The effect of surface treatments on micro-shear bond strength of Componeer Brilliant and resin composite. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 21 ธันวาคม 2559 ส่งเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุชาติ วงศ์ขันตี คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 367/2558 ลว 14 ธันวาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. รัชฎา ฉายจิต คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 364/2559 ลว. 21 ธันวาคม 2559
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Micro-Shear Bond Strength on different Surface Treatments of Componeer Brilliant. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม The 65th Annual Meeting of Japanese Association for Dental Research/JADR 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 พฤศจิกายน 2560 ถึง 19 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Japanese Association for Dental Research 
สถานที่จัดประชุม School of Dentistry, SHOWA UNIVERSITY  จังหวัด/รัฐ Tokyo 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 126  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ค่าความทนแรงเฉือนระดับจุลภาคของการเตรียมพื้นผิวคอมโพเนียร์บริลเลียนท์ด้วยวิธีต่างๆ (Micro-Shear Bond Strength of Componeer Brilliant in Different Surface Treatments.) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 ตุลาคม 2560 ถึง 20 ตุลาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม U-PLACE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 434-442  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper