2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Tryptophan contents in various cultivar of mulberry (Morus spp.) leaves extract. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม University of Shizuoka  
     สถานที่จัดประชุม Nippondaira Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Shizuoka 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 16 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 129 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595150047-6 น.ส. เทียนทิพย์ กสิกรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0