2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595150047-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เทียนทิพย์ กสิกรณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TIANTIP KASIKORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมแผนไทย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 135/2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปริมาณเมลาโทนิน สารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดใบหม่อน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Melatonin, Phenolic Contents and Cholinesterase Inhibitory Activities of Mulberry Leaf Extract 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มิถุนายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 11 กรกฎาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 3 /2561 ลว. 5 มค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวม และเมลาโทนิน ของใบหม่อน 5 พันธุ์ 
ชื่อวารสาร วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแทย์ทางเลือก 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 พฤศจิกายน 2562 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Tryptophan contents in various cultivar of mulberry (Morus spp.) leaves extract. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF2018) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม University of Shizuoka  
สถานที่จัดประชุม Nippondaira Hotel  จังหวัด/รัฐ Shizuoka 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 129  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract