2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวม และเมลาโทนิน ของใบหม่อน 5 พันธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 พฤศจิกายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแทย์ทางเลือก 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ หม่อน, ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน, ฟีนอลิกรวม, ฟลาโวนอยด์รวม, เมลาโทนิน 
ผู้เขียน
595150047-6 น.ส. เทียนทิพย์ กสิกรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
597150004-8 น.ส. ปัญญดา ปัญญาทิพย์
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577100011-9 นาย ชวลิต โยงรัมย์
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0