2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Students' Mathematical Representation in Lesson Study and Open Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Universal Academic Cluster International November Conference in Bangkok 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
     สถานที่จัดประชุม SM Tower  
     จังหวัด/รัฐ Bangkok Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 8-14 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
605050118-7 น.ส. เดือนเพ็ญ อาจสม [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0