2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ มโนทัศน์เรื่องความตายในทัศนะศรี อรพินโท Concept of Death in Sri Aurobindo's Perspective 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 กุมภาพันธ์ 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (ฉบับพิเศษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 1513-5845 
     ปีที่ 18 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 417-435 
     บทคัดย่อ ความตายเป็นสภาวะที่อยู่กันคนละขั้วกับชีวิต อันก่อให้เกิดการสูญเสีย พลัดพราก เป็นเหตุให้มองความตายเป็นสิ่งน่ากลัวยิ่งและไม่เป็นที่พึงปรารถนา เพราะทำให้ชีวิตมีขอบเขตจำกัด ซึ่งดูเหมือนความตายเป็นชีวิตที่ถูกซ้อนไว้ เป็นสิ่งไกลตัวและไร้ประโยชน์ แต่ในความเป็นจริงกลับตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง บทความวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์มโนทัศน์เรื่องความตายตามทัศนะของศรี อรพินโท เพราะเขามีมโนทัศน์เชิงจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนาที่สร้างสรรค์และทำให้เข้าใจความตายตามความเป็นจริง ผลการศึกษาพบว่ามโนทัศน์เรื่องความตายแสดงถึงความตายในแง่คู่ตรงข้ามกับชีวิตที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ความตายเปรียบเป็นพระอาทิตย์ ความตายในฐานะเป็นหนทางสู่ความเป็นอมตะ การแตกสลายทางรูปทรงซึ่งเปรียบเหมือนเสื้อผ้า ประตูระหว่างโลกนี้กับโลกอื่น และความตายเป็นชีวิตที่ถูกปิดบัง ในส่วนการวิเคราะห์พบว่าตามการให้เหตุผลสนับสนุนและโต้แย้งมโนทัศน์ความตาย แนวคิดสสารนิยมทั้งโลกตะวันตกและตะวันออกไม่สามารถอธิบายได้ และมีอย่างน้อยสองแนวคิดคือ ปรากฏการณ์วิทยาและธรรมชาตินิยมที่เห็นตรงกับมโนทัศน์ความตายในแง่คู่ตรงข้ามกับชีวิตที่รวมเป็นหนึ่ง ส่วนความตายในฐานะเปรียบเป็นพระอาทิตย์และเป็นหนทางสู่ความเป็นอมตะ มีแนวคิดเชิงเล่นแร่แปรธาตุมาสนับสนุน ส่วนความตายในฐานะการแตกสลายทางรูปทรงซึ่งเปรียบเหมือนเสื้อผ้า มีแนวคิดพุทธวัชรยานที่สนับสนุน และความตายเป็นชีวิตที่ถูกปิดบังลงรอยกับแนวคิดของคาร์ล จุง มโนทัศน์ความตายเหล่านี้อาจดูเหมือนขัดแย้งกับสามัญสำนึกและห่างไกลกับชีวิตมนุษย์ ทว่าหากพิจารณาในเชิงสัญลักษณ์และอุปลักษณ์ ผู้เขียนกลับพบว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกของเราทั้งสิ้น เพราะความจริงมนุษย์ไม่อาจลบล้างความตายได้ แต่สามารถใช้ความตายวิวัฒน์ไปสู่การมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้  
     คำสำคัญ ความตาย, ความสมบูรณ์, สาวิตรี, สัจธรรม 
ผู้เขียน
587080024-0 พระ พจนันท์ กุมพล [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0