2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587080024-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) พระ พจนันท์ กุมพล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Phra POJANUN KUMPOL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรัชญาและศาสนาตะวันออก แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ความตายในปรัชญาของศรี อรพินโท 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Death in The Philosophy of Sri Aurobindo 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 353/2559 (ที่ปรึกษาเดิม), คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 43/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 กันยายน 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 กันยายน 2559 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 ธันวาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 24 มกราคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 มกราคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรรณิกา คำดี คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 43/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ มโนทัศน์เรื่องความตายในทัศนะศรี อรพินโท Concept of Death in Sri Aurobindo's Perspective 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (ฉบับพิเศษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น 
ISBN/ISSN 1513-5845  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 กุมภาพันธ์ 2562 
ปีที่ 18  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 417-435  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ แนวคิดเรื่องความตายของศรี อรพินโทที่มีอิทธิพลต่อ ปรากฏการณ์ในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม Sri Aurobindo’s Concept of Death that Influence in Individual and Social Phenomenon 
ชื่อวารสาร วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ISBN/ISSN 0125-5061  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 เมษายน 2562 
ปีที่ 36  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ