2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวคิดเรื่องความตายของศรี อรพินโทที่มีอิทธิพลต่อ ปรากฏการณ์ในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม Sri Aurobindo’s Concept of Death that Influence in Individual and Social Phenomenon 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     ISBN/ISSN 0125-5061 
     ปีที่ 36 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาแนวคิดของศรี อรพินโทในเรื่องความตาย ที่มีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์ในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จากอิทธิพลของความตายต่อปรากฏการณ์ในระดับต่างๆ ศรี อรพินโท นิยามความตายเป็นหนึ่งในสามของขีดจำกัดของชีวิตมนุษย์ แม้ความตายในเบื้องต้นทำให้ชีวิตมีขีดจำกัดและในที่สุดเขาก็ได้รับรู้สัจธรรมของความตายโดยสมบูรณ์ แต่จะมีอิทธิพลไปในทางใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเข้าใจและเข้าถึงข้อเท็จจริงของความตายของปัจเจกชน อันจะมีผลต่อปรากฏการณ์ในระดับสังคมต่อไป ในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทุกคนในสังคมมีทัศนะต่อความตายเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพราะแต่ละคนย่อมมีภูมิหลังหรือพื้นฐานทางโลกทัศน์ที่แตกต่างกันไป จึงเกิดความขัดแย้งขึ้นเป็นธรรมดา ศรี อรพินโท ปรารถนาให้โลกนี้มีแต่ความรัก อิสรภาพและสันติภาพ ที่มีความเป็นเอกภาพ ผ่านการเข้าถึงสัจธรรมของความตายเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งได้ขจัดความเห็นแก่ตัวหรืออีโก้อันถือเป็นมหันตภัยที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตมนุษย์ 
     คำสำคัญ ความตาย, อิทธิพล, ปรากฏการณ์, ศรี อรพินโท 
ผู้เขียน
587080024-0 พระ พจนันท์ กุมพล [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0