2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Design and Development of Constructivist Web-Based Learning Environment Framework to Enhance Digital Literacy for Higher Education 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 ธันวาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 2019 International Conference of Innovative Technologies and Learning 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม UiT The Arctic University of Norway, Norway. 
     สถานที่จัดประชุม UiT The Arctic University of Norway, Norway. 
     จังหวัด/รัฐ Tromso, Norway. 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 ธันวาคม 2562 
     ถึง 5 ธันวาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 11937 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 469 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
607050018-5 นาง จีรกาญจน์ เต็มพรสิน [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0