2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607050018-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง จีรกาญจน์ เต็มพรสิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. JEERAKAN TEMPORNSIN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 20/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการรู้ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF WEB-BASED LEARNING ENVIRONMENT MODEL BASED ON CONSTRUCTIVIST THEORY FOR ENHANCE DIGITAL LITERACY IN HIGHER EDUCATION STUDENTS 
รายละเอียด เทคโน ป.เอก โทรศัพท์ 0814429243 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ ที่ 609/2561 ลว.26 กันยายน พ.ศ. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน S ครั้งที่ 1 ต้น/2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.609/2562 ลว.30 สิงหาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 16 กันยายน 2562 Turnitin 20% ผ่านเว็ป ภาคต้น 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 มกราคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.018/2566 ลว. 23 มกราคม 2566
F แจ้งผลสอบ 31 มกราคม 2566 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 7 เมษายน 2566 เสนอ กก.คณะ 12/06/2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 เมษายน 2566 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการรู้ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับอุมศึกษา 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://www.tci-thaijo.org/index.php/edkkuj  
ISBN/ISSN ISSN: 0857-1511, E-ISSN: 2673-0847 รหัสบทความ 260804  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 พฤษภาคม 2566 
ปีที่ 46  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ The Design and Development of Constructivist Web-Based Learning Environment Framework to Enhance Digital Literacy for Higher Education  
ชื่อวารสาร The series Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร UiT The Arctic University of Norway, Norway.  
ISBN/ISSN 978-3-030-35343-8  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 December 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ The Design and Development of Constructivist Web-Based Learning Environment Framework to Enhance Digital Literacy for Higher Education  
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer link 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 December 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The Design and Development of Constructivist Web-Based Learning Environment Framework to Enhance Digital Literacy for Higher Education 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 ธันวาคม 2562 
ชื่อการประชุม the 2019 International Conference of Innovative Technologies and Learning 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 ธันวาคม 2562 ถึง 5 ธันวาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม UiT The Arctic University of Norway, Norway. 
สถานที่จัดประชุม UiT The Arctic University of Norway, Norway.  จังหวัด/รัฐ Tromso, Norway. 
Proceeding Paper Volume 11937  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 469  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper