2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Design and Development of Constructivist Web-Based Learning Environment Framework to Enhance Digital Literacy for Higher Education  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 ธันวาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The series Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร UiT The Arctic University of Norway, Norway.  
     ISBN/ISSN 978-3-030-35343-8 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Digital Literacy, Consructivist theory, IDTheory 
ผู้เขียน
607050018-5 นาง จีรกาญจน์ เต็มพรสิน [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0