2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Preparedness of Lao People’s Democratic Republic to Implement ASEAN Common Visa (ACV)  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 ธันวาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Research in World Economy 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Sciedu Press 
     ISBN/ISSN 1923-3981 
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 419-430 
     บทคัดย่อ The concept and practice of free migration has long existed, but the modern border pass and common visa have only been used since the establishment of the Schengen Agreement of the European Union in 1995. Since its establishment, the Schengen Visa has been an extraordinary example of the success of a borderless region and led to vibrant in growth and social development. ASEAN, as a new economic community that tries to set itself as a beneficiary of the lessons learned from the European Union, has been struggling in establishing its own common visa region. The reasons encompass economic, political, and social-cultural concerns. This study focuses specifically on the Lao PDR and it aims to assess the preparedness of the country if the region were to establish the common visa system. The study employs a qualitative approach and collects data via an interview questionnaire. Research data are collected from interviews of six high-ranking government officials. Using the theme generating and data coding approach in ATLAS, a qualitative data analysis program, this study found that the preparedness of the Lao PDR in implementing the ASEAN Common Visa (ACV) spans nine key factors: (1) geographical location, (2) visa policy, (3) immigration control, (4) quota of foreign workers in the private sector, (5) information and communications technology (ICT) in connectivity development, (6) electronic systems in the consular sector, (7) infrastructure, (8) population mobility, and (9) attitudes towards the ACV. After categorizing these factors based on economic, political, and social-cultural dimensions, it was found that population mobility is a common concern among the three dimensions. This suggests that the Lao PDR needs to focus on improvements in border management, synchronization of information and communication technology, infrastructure, and human resources development among the relevant sectors.  
     คำสำคัญ ASEAN, common visa, economic, political-security, social-cultural, Lao PDR  
ผู้เขียน
605280027-8 Mrs. SOUDALAY PHOMMAHAXAY [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0