2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605280027-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. SOUDALAY PHOMMAHAXAY ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SOUDALAY PHOMMAHAXAY
    คณะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
แผนการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 81/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่งการปกครองส่วนท้องถิ่นกับกลุ่มประชาสังคมในการวางแผนด้านงบประมาณของเมืองมาลัง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) PREPAREDNESS OF LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC TO IMPLEMENT ASEAN COMMON VISA (ACV) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 14 มกราคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. John Charles Draper
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Preparedness of Lao People’s Democratic Republic to Implement ASEAN Common Visa (ACV)  
ชื่อวารสาร Research in World Economy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Sciedu Press 
ISBN/ISSN 1923-3981  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 December 2019 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน December  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 419-430  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ