2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3988   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Peerasit Kamnuasilpa 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พัฒนาสังคม  คณะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595280051-0  น.ส. จิราภรณ์ ศรีโฮมจันทร์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
615280076-6  น.ส. ภัทราวดี จำนงค์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
615280084-7  น.ส. ปทุมรัตน์ มีธรรม  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
595280038-2  น.ส. ยุรดา น้อยวังหิน  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615280093-6  น.ส. โสพิตา เศรษฐสุข  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
615280095-6  นาย ชัยณรงค์ แกะทาคำ  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
615280097-2  น.ส. วิชญ์กานต์ ผลานิสงค์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
615280082-1  นาย ธีรภัทร์ เศวตวงศ์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
615280091-0  นาย สมคิด ชำนิกุล  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
615280096-4  น.ส. ประภาพร แสนโคตร์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
595280057-0  น.ส. สุธาสินี ศรีภา  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   11   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Thai Lao question: the reappearance of Thailand’s ethnic Lao community and related policy questions 
ชื่อวารสาร Asian Ethnicity  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Taylor and Francis 
ISBN/ISSN 1469-2953   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 November 2016 
ปีที่ 2016  ฉบับที่ 19 
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 81-105  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Preparedness of Lao People’s Democratic Republic to Implement ASEAN Common Visa (ACV)  
ชื่อวารสาร Research in World Economy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Sciedu Press 
ISBN/ISSN 1923-3981  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 December 2019 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 419-430  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ