2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Determination of Beta-1,3 glucan Content of Spent Yeast by FTIR Spectroscopy Analysis 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 31st Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thai Society for Biotechnology (TSB) 
     สถานที่จัดประชุม Duangjitt Resort & Spa 
     จังหวัด/รัฐ Phuket 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 12 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 31 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 779-786 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Spent yeast from bioethanol fermentation process is an important source of beta-glucans which are linear chain of glucose residues polymerized through β-1,3 β-1,4 or β-1,6 glycosidic linkages. Among several benefits on biological response, a function as immunostimulants to protect cells against infectious disease is from beta-1,3-glucan. In this study, the β-glucan was extracted from Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 biomass and subjected to the Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy for composition analysis. The result showed that the polysaccharide content was 64.9% from autolysis. FTIR spectrum indicated that the content of beta-1,3-glucan (~1048 cm-1, wavenumber) was 39.6 % and beta-1,6-glucan (~998cm-1, wavenumber) was 33.8% of total polysaccharide. Therefore, FTIR could be applied for studying the structure of beta-glucan and confirmed that S. cerevisiae TISTR 5339 spent yeast composed of high beta-glucan content with the ratio of beta- 1,3-glucan per beta-1,6-glucan of 1.17. 
ผู้เขียน
595160021-8 Mr. RAKSMEY THIN [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ
547160004-7 น.ส. อธิยา เตชะปารินทร์
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0