2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาร่วมกับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดต่ออาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียดในผู้ป่วยกลุ่มปวดพังผืดกล้ามเนื้อเรื้อรัง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 มกราคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4st National Conference and The 2nd International Conference “Innovation for Strengthening Sustainable Development" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Chaopraya University 
     สถานที่จัดประชุม Chaopraya Convention Hall, Chaopraya University 
     จังหวัด/รัฐ Nakhonsawan, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 ธันวาคม 2562 
     ถึง 9 ธันวาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 220-231 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
605050196-7 นาย วุฒิชัย โยตา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0